پیدا

تا سرت گرم هوسرانی خویش ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

تا سرت گرم هوسرانی خویش زده ای تیشه به ویرانیِ خویش ای ریاکار!!! زدی بهرِ فریب؛ مُهرِ تزویر به پیشانیِ خویش #پرتو partopoem@