پیدا

گاهی سکوت گاهی صدا اصلاً چه فرقی می کُنَد ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

گاهی سکوت، گاهی صدا اصلاً چه فرقی می کُنَد بر تن کفن یا که ردا اصلاً چه فرقی می کُنَد وقتی که مادر در عزا سر می کند با هق هقش، بادِ کولر یا که صبا اصلاً چه فرقی می کُنَد در نیمه شب گلدانِ غم، آن گَه که شد خشک از خزان در ترمه ای یا بوریا اصلاً چه فرقی می کُنَد آن سو که ماهِ آسمان، گریان تر از باران شده در پنجره پادرهوا اصلاً چه فرقی می کُنَد در خاکِ پاکِ کشورم چشمِ ستاره خون فشان خورشیدی و در قهقرا اصلاً چه فرقی می کُنَد گلبرگِ گُل، در زیرِ پا، آزرده ی مرگ و بلا: اسمش هما یا که ندا اصلاً چه فرقی می کُنَد بر بامِ این ت/سرا، پرواز جغدی، یا مگس، قمری شده در اِنزوا اصلاً چه فرقی می کُنَد وقتی که که در ویرانه ی هر محکمه طوفان شده صادق: اَدا، یا که عَبا اصلاً چه فرقی می کُنَد دریا و مُلک و آب و نفت، بیرون شده از دستِ ما: زیبا/کلام، بی محتوا اصلاً چه فرقی می کُنَد از خون و اشک و ولوله، یا خودکشی و ز له: گریان شده چشمِ خدا اصلاً چه فرقی می کُنَد طنزِ یا جواد/ی یا حسن قفل و کلیدِ این وطن در مجلس و پُر مُدّعا اصلاً چه فرقی می کُنَد شعر نو وَ شعرِ کهن، نظم و رباعی یا سخن، در نزدِ ما "پرتُ/پلا" اصلاً چه فرقی می کُنَد #پرتو partopoem@