پیدا





حیف ست که در خانه گرفتار بمیریم ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

حیف ست که در خانه گرفتار بمیریم در بی ی و زردیِ رخسار بمیریم صد سال دگر باز همان خاک رزانیم، شرمست که ما در پی آزار بمیریم #پرتو partopoem@