پیدا

خیام صفت، مستِ گناهم خواهی ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

خیام صفت، مستِ گناهم خواهی چون ابر، اسیر اشک و آهم خواهی باران، که شَوَم بر گذرت می بارم تا از باده ی خون، از نگاهم خواهی #پرتو